BETONI- JA TIILIJÄTTEEN VASTAANOTTOEHDOT

Nämä ehdot koskevat Gles Kierrätys Oy:n betoni- ja tiilijätteen vastaanottoalueita Lahdessa ja Mäntsälässä.

Betoni- ja tiilijätteen toimittajan tulee tutustua näihin vastaanottoehtoihin ja sitoutua noudattamaan niitä.

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita vastaanotettavista betoni- ja tiilijätteistä saa vastaanottoasemien henkilökunnalta.

Betoni- ja tiilijätteellä tarkoitetaan purettavista kohteista, rakennustyömailta tai betoniteollisuudesta syntyvää puhdasta betoni- ja tiilijätettä. Betonijäte saa sisältää betoniteräksiä.

Betoni- ja tiilijätteet luokitellaan laadun ja koon mukaan.
Kuormissa ei saa olla muita jätteitä kuten eristeitä.

Haitallisia aineita sisältäviä betoni- ja tiilijätteitä ei oteta vastaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä pinnoitteisiin ja saumausaineisiin. Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme etukäteen tapahtuvaa yhteydenottoa jäteasemalle. Haitattomuuden voi myös osoittaa liukoisuuskokeen tuloksilla.

Betoni- ja tiilijätteen toimittaja on vastuussa siitä, että tuodut kuormat ovat vastaanottoehtojen mukaisia. Vastaanottoehtojen vastaisen jätteen poistamisesta ja loppusijoittamisesta syntyneistä kaikista kustannuksista vastaa sen tuontihetkellä ollut jätteen haltija.

JÄTTEEN VASTAANOTTOEHDOT

Nämä ehdot koskevat Gles Kierrätys Oy:n jätteen vastaanottoaluetta osoitteessa Masuunikuja 3, 00700 Helsinki.

Jätteen toimittajan tulee tutustua näihin vastaanottoehtoihin ja sitoutua noudattamaan niitä.

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Gles Kierrätys Oy:lle kunkin jäte-erän määrän sekä tiedot jätteen koostumuksesta ja vaara- tai haitta-aineista. Glesillä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, joka sisältää kiellettyjä aineita.

Jätteen toimittaja on vastuussa siitä, että tuodut kuormat ovat vastaanottoehtojen mukaisia. Vastaanottoehtojen vastaisen jätteen poistamisesta ja loppusijoittamisesta syntyneistä kaikista kustannuksista vastaa sen tuontihetkellä ollut jätteen haltija.

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita vastaanotettavista jätteistä ja kielletyistä aineista saa vastaanottoaseman henkilökunnalta. Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme etukäteen tapahtuvaa yhteydenottoa vastaanottoasemalle.

 

SIIRTOASIAKIRJA

Jätteen mukana on toimitettava jätteen siirtoasiakirja, joka sisältää jätelain (646 / 2011 § 121) edellyttämät tiedot. Jätteen haltijan on laadittava jätteen siirtoasiakirja ja vahvistettava siinä olevien tietojen oikeellisuus.

Jätteen haltijan on myös huolehdittava siitä, että jätteen siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että jätteensiirtoasiakirja annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle.

Jätettä ei oteta vastaan ilman jätteen siirtoasiakirjaa.